พิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตในฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ณ สนามแมคเฟอร์สัน เขตหว่องกอก เมืองฮ่องกง

พระภิกษุสงฆ์ทั้งสามนิกาย กว่า 100 รูป และเหล่าพุทธศาสนิกชนกว่า 1,500 คน
ร่วมใจกัน สวดมนต์อธิษฐานจิต ขออานุภาพของพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณ ขอให้เมืองฮ่องกง ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ภัย ปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้งใดๆ จงมลายหายสูญ  บ้านเมืองสงบสุข ผู้คนมีแต่ความรักใคร่ปรองดอง เมตตาและปรารถนาดีต่อกันและกัน ขอให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึงสันติสุขภายใน จงทุกท่านทุกประการเทอญ
ขอแบ่งบุญนี้ให้ทุกคนทั่วโลก  สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🙏🙏