วัดพระธรรมกายฮ่องกง มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม โดยเน้นการปลูกฝังศีลธรรม และพัฒนาความรู้ควบคู่กับคุณธรรมให้แก่เยาวชนและสาธุชนทุกคนในสังคม โดยไม่จำกัด เชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ กิจกรรมที่วัดได้เน้นเพื่อการพัฒนาผู้คนในสังคม โดยใช้หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศานา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เมื่อทุกคนในส้งคมได้พัฒนาความรู้คู่กับจิตใจแล้ว โลกก็จะเกิดสันติสุขขึ้นอย่างแท้จริง จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน มาร่วมกันสั่งสมบุญที่วัดเป็นประจำทุกวัน ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา

Project Name

A description of the project and the works presented.


Project Name

A description of the project and the works presented.


Let’s build something together.