“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี” นี้คือ มโนปณิธานของวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายฮ่องกงได้เกิดขึ้น ณ เมืองฮ่องกง ในปี พ.ศ. 2538 เพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนและวิชชาธรรมกายเพื่อสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้ส่งเสริม ปลูกฝังความรู้ ศีลธรรม และพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความสุขภายใน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่างๆ และจัดค่ายอบรมศีลธรรมแก่เยาวชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า